Bieži uzdotie jautājumi: Pasutišana

Pastav divi veidi, ka atrast produktus un informaciju musu veikala:
- Meklešana: varat meklet produktus vai informaciju, šis lapas augšpuse esošaja lodzina MEKLEŠANA ievadot meklejamo vardu. Rezultati tiek kartoti kategorijas: produkti vai saturs.
- Parlukojiet musu produktu katalogu: šis lapas augšpuse noklikškinot uz PRODUKTI. Katra nolaižamas izvelnes kategorija ir saistita ar produktu lapu, kura varat pec nepieciešamibas filtret meklešanas rezultatus.
Varat produktus kartot atbilstoši cenai un nosaukumam, ka ari varat tos filtret, pamatojoties uz konkretu cenu diapazonu un produktu funkcijam (piemeram, megapikselu izškirtspeju vai ekrana izmeru). Vienlaikus var izmantot vairakus filtrus, un tos var nonemt secigi vai visus uzreiz. Meklešanas rezultati tiek automatiski atjauninati atbilstoši izveletajiem kriterijiem.

Produkta pieejamiba

Produkta statuss
Produktiem tiek pieškirts viens no talak noraditajiem statusiem:

- Drizuma pieejams: tiek lietots produktiem, kuri vel nav ieviesti un kurus vel nevar iepriekš pasutit.
- Pasutit iepriekš: tiek izmantots produktiem, kurus var pasutit, tacu vel nevar piegadat. Veicot iepriekšeju pasutišanu, tiek sniegta informacija par paredzamo piegades datumu.
- Parastie produkti: šis statuss tiek lietots produktiem, kurus var pasutit un piegadat. Uz šadiem produktiem attiecas ari statuss Ir krajuma vai Nav krajuma.
- Iznemts no pardošanas: tiek lietots produktiem, kuru pardošana ir partraukta un kurus Nikon vairs nepiedava.

Pieejamibas statuss
Produkta pieejamibai tiek noraditi divi statusi:
- Ir krajuma: produktu var pasutit un piegadat.
- Nav krajuma: produktu nevar pasutit, tacu varat pieprasit, lai jums tiktu sniegta informacija, kad tas tiks atkal ieklauts krajuma.

Pazinot par pieejamibu
Varat pieprasit, lai jums tiktu sniegta informacija e-pasta, tiklidz klust pieejams produkts, kas nav krajuma vai ko nevar iepriekš pasutit. Noklikškiniet uz PAZINOT PAR PIEEJAMIBU un ierakstiet savu e-pasta adresi talak esošaja veidlapa.

Atrast izplatitaju
Nikon profesionalos produktus var iegadaties tikai no sertificeta Nikon profesionalo produktu izplatitaja. Lai atrastu izplatitaju, izmantojot Nikon izplatitaju noteiceju, ludzu, apmeklejiet vietejo korporativo Nikon vietni.

Pasutijuma veikšana

Mes nodrošinam ertu un vienkaršu musu veikala pieejamo produktu pasutišanu. Ja ieperkaties musu veikala pirmo reizi, ludzu, skatiet talak minetas darbibas.

- Parskatiet iepirkumu grozu: Šaja posma varat mainit atlasito produktu skaitu, skatit jums, iespejams, pieejamos ipašos piedavajumus, ka ari ievadit kuponu kodus, lai sanemtu atlaides. Lai parietu pie norekinašanas posma, noklikškiniet uz TURPINAT AR NOREKINAŠANOS.
- 1. norekinašanas darbiba: pirms pasutijuma apstiprinašanas, jums tiks sniegta iespeja pieteikties, registreties vai turpinat ka anonimam klientam. Lai iegutu plašaku informaciju, ludzu, skatiet bieži uzdoto jautajumu sadalu, kur ietverta informacija par registrešanas priekšrocibam.
- 2. norekinašanas darbiba: ievadiet rekina un piegades adresi. Piegades adrese var atškirties no rekina adreses.
- 3. norekinašanas darbiba: atlasiet piegades veidu. Piegades iespejas ir aprakstitas sadala PASUTIJUMA PIEGADE.
- 4. norekinašanas darbiba: atlasiet maksajuma veidu. Maksašanas iespejas ir aprakstitas sadala MAKSAJUMS.
- 5. norekinašanas darbiba: parskatiet informaciju par pasutijumu. Ta ir jusu pedeja iespeja rediget pasutijumu: varat mainit piegades vai rekina adresi, ka ari izveleties citu piegades vai maksajuma veidu. Kad esat parliecinajies, ka pasutijums ir pareizs, piekritiet noteikumiem un nosacijumiem un noklikškiniet uz VEIKT PASUTIJUMU UN PARIET UZ MAKSAJUMU .
- Maksašana: Pasutijums tiks veikts pec maksajuma datu ievadišanas. Ja tris reizes pec kartas ievadisiet nepareizus maksajuma datus vai ja maksajums netiks pienemts, tiksiet novirzits uz norekinašanas sadalu, un jums tiks lugts atlasit citu maksajuma veidu.
- Pasutijuma apstiprinajums: Pec maksajuma pienemšanas jusu pasutijums tiks apstiprinats. Ja ieperkaties ka anonims klients, jums tiks sniegta iespeja turpinat iepirkšanos vai registreties.

Kuponi

Ja jums ir kupona kods, varat to izmantot, lai iegutu atlaides.
Parskatot savu iepirkumu grozu, ievadiet kodu(-us) paraditaja lodzina un noklikškiniet uz IESNIEGT. Jusu iepirkumu groza tiks automatiski paradits lietotais kupona kods un attieciga atlaide. Ja pardomajat un nolemjat neizmantot kuponu, varat noklikškinat uz NONEMT, un iepirkumu groza vertiba tiks automatiski parrekinata.

Dažu kuponu kodi var aktivizet kludas zinojumu, kad meginat tos ievadit. Iemesls var but konkreta koda ierobežojums, jo kodu var izmantot tikai noteiktu reižu skaitu vai ari to var lietot konkreti klienti, ka ari tam var but beidzies deriguma terminš.

Ja atklajat, ka pec norekinašanas un pasutijuma apstiprinašanas esat aizmirsis izmantot kupona kodu, varat sazinaties ar Nikon veikala klientu apkalpošanas dienestu, lai mainitu pasutijumu. Kamer pasutijums nav nosutits, joprojam varat pieprasit atlaidi, un naudas summa, kas tika ietureta no jusu kreditkartes pec produkta nosutišanas, tiks atbilstoši atjauninata.

Pasutijuma statusa parbaude

Ja esat registrets lietotajs, varat doties uz sadalu MANS KONTS - MANI PASUTIJUMI, lai skatitu sava(-u) pasutijuma(-u) statusu. Pasutijumus var kartot pec pasutijuma numura, datuma, vertibas un statusa.

Pasutijumiem var but noraditi dažadi statusi:

- Registrets: pasutijums ir veikts Nikon veikala.
- Veikts: pasutijums ir nosutits Nikon pasutijumu parvaldibas sistemai.
- Apstiprinats: pasutijuma sanemšana ir apstiprinata Nikon pasutijumu parvaldibas sistema.
- Tiek sagatavots nosutišanai: iekšejas parbaudes ir veiksmigas un jusu pasutijums ir gatavs iesainošanai.
- Daleji gatavs nosutišanai: var iesainot un nosutit tikai dalu pasutijuma, jo krajuma pieejamiba ir ierobežota.
- Nosutits: pasutijums ir iesainots un nosutits.
- Daleji nosutits: tikai dala pasutijuma ir iesainota un nosutita.
- Pabeigts: pasutijums ir piegadats un klients to ir sanemis.
- Atcelts: pasutijums ir atcelts. Pasutijumus vai pasutijuma rindas vienumus nevar atcelt, ja to statuss ir Tiek sagatavots nosutišanai vai kads no turpmakiem statusiem.
- Atgriezts: pasutijums ir atgriezts uznemumam Nikon un atzimets ka sanemts.
- Atmaksats: ir atmaksata par pasutijumu ietureta nauda.

Velmju saraksts

Talak ir minetas dažas iespejas, lai atri un erti pieklutu nepieciešamajiem produktiem.

Saglabat iepirkumu groza
Iepirkumu groza saturs tiek automatiski saglabats neatkarigi no ta, vai esat pieteicies vai ne, un pat tad, ja esat atteicies. Tadejadi tiek atvieglota interesejošo produktu parskatišana. Ja ieperkaties ka anonims klients un sava parlukprogramma dzešat sikfailus, atgriežoties veikala, jusu iepirkumu grozs bus tukšs.

Velmju saraksts
Ja esat pieteicies, varat turpmak skatit interesejošos produktus, pievienojot tos savam VELMJU SARAKSTAM. Iegadatie produkti tiek automatiski nonemti, un jus jebkura laika varat manuali atjauninat savu sarakstu. Ja produkta pardošana tiek partraukta, jus sanemsiet e-pasta zinojumu ar informaciju par to, ka produkts ir nonemts no saraksta.

 

 

 

 Your previous queries:
Nav atrasts neviens vienums. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz.
ZB1 Rebate Credit Memo